Tiimi- ja ryhmäcoaching laadulla ja ammattimaisuudella

A team is not a problem that needs to be analysed and solved but a potential to be unfolded

-Daniel Meier 2005

Autan luomaan edellytykset tehokkaille tiimeille ja inhimilliselle potentiaalille coachingin avulla. Jokainen tiimi on ainutlaatuinen. Jokainen ryhmä on ainutlaatuinen. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen.

Tiimicoaching voi auttaa vahvistamaan organisaatioita parantamalla suhteita ja kommunikaatiota, lisäämällä kestävyyttä ja innostamalla tiimiä käyttämään motivaatiotaan saavuttaakseen yhteiset tavoitteet.

Ryhmäcoaching voi auttaa vahvistamaan yksilön potentiaalia ja kykyä kohti yhteistä tavoitetta.

Tiimi- ja ryhmäcoaching voidaan tarvittaessa yhdistää yksilöcoachingiin. Tässä ei ole kyse pikaratkaisuista vaan se vaatii tiimin, ryhmän jäsenten kovaa työpanosta ja sitoutumista ja myös organisaation tuen.

"Tiimicoaching on kumppanuutta luovassa ja yhteisluovassa prosessissa tiimin, sen dynamiikan ja suhteiden kanssa tavalla, joka innostaa sitä maksimoimaan kykynsä ja potentiaalinsa saavuttaakseen yhteiset tarkoitus ja tavoitteet."

- Tiimicoachingin International Coaching Federationin ICF määritelmä.

Vahvojen ja tehokkaiden tiimien rakentaminen

Korkean suorituskyvyn tiimi on joukko yksilöitä, jotka työskentelevät tehokkaasti yhdessä saavuttaakseen yhteisiä tavoitteita ja tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia.

Korkean suorituskyvyn tiimin ominaispiirteisiin kuuluu, että heillä on yhteinen tarkoitus, jaettu vastuu selkeästä ja motivoivasta tavoitteesta, selkeät roolit, jotka täydentävät toisiaan, ja yhteiset arvot.

Perustana on, että tiimin jäsenet kokevat psykologista turvallisuutta, mikä mahdollistaa avoimuuden ja lisää tuottavuutta ja innovaatiota. Se luo ympäristön, jossa jäsenet voivat olla oma itsensä, jakaa mielipiteitä ja ottaa riskejä pelkäämättä negatiivisia seurauksia, edistäen edistymistä ja suorituskykyä.

Tiimicoachingissä tiimin oma kehitys, oppiminen, vastuu ja osallistuminen ovat keskiössä. Prosessiin kuuluu työ vahvuuksien, avainalueiden, tavoitteiden ja toimintasuunnitelman ympärillä sekä konkreettinen toiminta. Tiimicoach toimii katalysaattorina, joka vauhdittaa ja luo olosuhteet tiimin kehitykselle edistämällä yhteistyötä, kommunikaatiota ja yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Prosessi, painopistealueet ja arvo

Tiimicoachingprosessi kestää yleensä 6–9 kuukautta tai pidempään ja sen rinnalla voidaan hyödyntää yksilöiden ja tiimien motivaatiokartoitusta SDI 2.0 Core Strengths ja yksilöcoachausta.

Tiimicoachingin esimerkkipainopistealueita

 • Priorisoinnit
 • Monimuotoisuus ja inklusiivisuus
 • Johtamisviestintä tai konfliktityyli
 • Muutosjohtaminen
 • Visio (tiimin, yksilön, organisaation)
 • Vahvuudet, arvot
 • Palaute
 • Luottamus ja kunnioitus
 • Tuloksellisuus

Tiimivalmennuksen arvo

 • Tilan antaminen timin reflektiolle
 • Priorisoida keskittymisen kohde
 • Tuomitsematon tila dialogille ja peilaukselle
 • Vahva keskittyminen tuloksiin ja vastuuseen
 • Johtajuustaitojen kehittäminen

Seuraan tiimi- ja ryhmäcoachingin International Coaching Fedearation ICF:n eettisiä standardeja ja ydintaitoja.

Ryhmäcoaching - konkreettiseen kehitykseen

Ryhmäcoaching on dynaaminen prosessi, jossa yksilöt pyrkivät yhdessä kohti yleisiä tavoitteita, vaikka he eivät välttämättä työskentelisi perinteisen tiiminä. Ryhmän osallistujat voivat olla eri organisaatioista, osastoista tai elämänalueilta, mutta heillä on samanlaisia tavoitteita ja pyrkimyksiä. Jokaisella yksilöllä on mahdollisuus keskittyä omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa ryhmän sisällä.

Se on voimakas työkalu sekä yksilön kasvun että ryhmädynamiikan tukemiseen. Turvallisen ja tukevan ympäristön luomalla ryhmävalmennus kannustaa osallistujia oppimaan toisiltaan, kehittämään uusia oivalluksia ja taitoja sekä tukemaan toisiaan heidän yksilöllisissä haasteissaan ja edistymisessään.

Ryhmäcoaching voi olla erittäin tehokasta oppimisen ja muutoksen vauhdittamisessa, koska se mahdollistaa useiden henkilöiden valmennuksen samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa tiedon ja taitojen leviämisen kustannustehokkaasti ja luo positiivisen vaikutuksen ryhmädynamiikkaan ja suorituskykyyn.

Individually we are one drop. Together we are an ocean.

-Ryunosuke Satoro

Arvo ryhmäcoachingistä

 • Tila ryhmälle reflektoimiseen
 • Priorisoida keskittymisen kohde
 • Tuomitsematon tila dialogille
 • Yhteinen oppiminen ja keskinäinen tuki
 • Yhteistyöhön perustuva ongelmanratkaisu
 • Yksilöiden henkilökohtaiset tavoitteet ja kehitys ovat keskiössä. Tulos mitataan yksilöiden edistymisen ja saavutettujen tavoitteiden kautta.
 • Vahva keskittyminen vastuuseen ja toimintaan
Ryhmäcoaching on kumppanuutta ryhmän yksilöiden kanssa, jotka jakavat yhteisen kiinnostuksen kohteen, oppimiskokemuksen tai taidon, jossa valmentaja ja muut ryhmän jäsenet tarjoavat tukea ja inspiraatiota yksilöllisten kykyjen ja potentiaalin maksimoimiseksi.

International Coaching Federations (ICF) määritelmä ryhmäcoachingistä