Så här får du och ditt team tag på borttappad motivation

Motivoitunut tiimi

Motivation är en nyckel både för välmående och för att nå vår fulla potential. Både då det gäller individer och team. Ibland kan motivationen svikta, särskilt om vi inte har ett tydligt syfte eller mål med det vi gör.

Man brukar skilja på inre och yttre motivation. Inre motivation kommer från oss själva, från våra engagemang, värderingar och mål. Yttre motivation kommer utifrån, och kan handla om belöningar, undvikande av straff eller förväntningar på oss. Inre motivation är oftast starkare och mer hållbar än yttre motivation, eftersom den bland annat ger oss en känsla av meningsfullhet.

För att hitta din motivation kan du ställa dig själv dessa frågor;

– Vad är det som gör att jag känner mig omotiverad?

– Vad behöver jag för att känna mig mer motiverad?

– Vilka är mina styrkor och hur kan jag använda dem mer?

– Hur ser min målvision ut och är den tydlig för mig? Hurdana steg kan jag ta mot den? Allt börjar med ett första steg.

Tre behov som påverkar motivationen

Forskarna, professorerna och psykologerna Edward Deci och Richard Ryan har identifierat tre grundläggande behov som påverkar vår inre motivation; autonomi, kompetens och samhörighet.

Autonomi innebär att vi känner oss fria och självbestämmande över våra liv.

Kompetens innebär en tro på vår egen förmåga och en känsla av kompetens i det vi gör.

Samhörighet handlar om goda relationer till andra och en känsla av att jag är accepterad och värdefull. I ett team kan samhörigheten främjas genom att man har samma värderingar och strävar mot ett gemensamt mål.

Hittar du ledtrådar till din eller ditt teams bristande motivation i någon av de här tre behoven? Hur ser balansen mellan dessa tre behov?

Genom att få tag på vad som är orsaken till låg motivation gällande oss själva eller teamet kan vi bättre rikta fokus mot de specifika förändringar som behövs för ökad motivation!

Nina Wendelin certifierad coach och företagare på Coachmore