Team- och gruppcoaching – med kvalitet och professionalitet

A team is not a problem that needs to be analysed and solved but a potential to be unfolded

-Daniel Meier 2005

Jag hjälper till att skapa förutsättningar för effektiva team och mänsklig potential genom coaching. Varje team är unikt. Varje grupp är unik. Varje individ är unik.  

Teamcoaching kan bidra till att stärka organisationer genom att förbättra relationer och kommunikaton, öka hållbarhet och inspirera teamet att använda sin drivkraft för att uppnå gemensamma mål.

Gruppcoaching kan bidra till att stärka individens potential och förmåga mot ett gemensamt övergripande mål. Team- och gruppcoaching kan vid behov kombineras med individuell coaching.

Det handlar inte om quick fix utan kräver hårt arbete och engagemang av teamet, gruppmedlemmarna och även organisationens stöd.

”Teamcoaching är ett partnerskap i en samskapande och kreativ process med ett team, dess dynamik och relationer på ett sätt som inspirerar det att maximera sin förmåga och potential för att uppnå dess gemensamma syfte och mål."

- International Coaching Federation ICF:s definition av teamcoaching

Bygga starka och effektiva team

Ett högpresterande team är en grupp individer som arbetar effektivt tillsammans för att uppnå gemensamma mål och leverera exceptionella resultat. Karakteristiska drag hos ett högpresterande team inkluderar att de har ett gemensamt syfte, delat ansvar för ett tydligt och motiverande mål, klara roller som kompletterar varandra och gemensamma värderingar.

Grundfundamentet är att teammedlemmarna känner psykologisk trygghet, vilket möjliggör en öppenhet och bidrar till ökad produktivitet och innovation. Det skapar en miljö där medlemmar kan vara sig själva, dela åsikter och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser, främjande av framsteg och prestation.

I teamcoaching är teamets egna utveckling, lärande, ansvar och delaktighet i fokus. I processen ingår arbete kring styrkor, nyckelfokus områden, målsättning och planering av handling samt konkret handling.

Teamcoachen fungerar som en katalysator som accelererar och underlättar utvecklingen av teamet genom att främja samarbete, kommunikation och gemensamt målarbete.

Process, fokusområden och värde

Teamcoachingprocessen tar vanligtvis mellan 6-9 månader eller längre och kan med fördel kombineras med motivationskartläggningen SDI 2.0 Core Strengths för individer och team samt individuell coaching.

Exempel på fokusområden för teamcoaching

 • Prioriteringar
 • Mångfald och inkludering
 • Ledarskapskommunikation eller konfliktstil
 • Förändringshantering
 • Vision (teamets, individuell, organisatorisk)
 • Styrkor, värderingar
 • Feedback
 • Tillit och respekt
 • Resultatorientering

Värde av teamcoaching

 • Utrymme för teamet att reflektera
 • Prioritera behovet av fokus
 • Ett icke dömande utrymme för dialog och spegling
 • Starkt fokus på resultat och ansvarighet
 • Utveckling av ledarskapsfärdigheter

Jag följer ICF International coaching federations etiska standarder och kärnkompetenser för professionell team- och gruppcoaching.

Gruppcoaching – för konkret utveckling

Gruppcoaching är en dynamisk process där individer gemensamt strävar mot övergripande mål, även om de inte nödvändigtvis samarbetar som ett traditionellt team. Deltagarna i gruppen kan vara från olika organisationer, avdelningar eller livsområden, men de delar liknande mål och ambitioner. Varje individ har möjlighet att fokusera på sina egna personliga mål inom ramen för gruppen.

Det är ett kraftfullt verktyg för att stödja både individuell tillväxt och gruppdynamik. Genom att skapa en trygg och stödjande miljö uppmuntrar gruppcoaching deltagarna att lära av varandra, utveckla nya insikter och färdigheter samt ge stöd genom sina individuella utmaningar och framsteg.

Gruppcoaching kan vara mycket effektivt för att accelerera lärande och förändring, eftersom det tillåter att flera personer coachas samtidigt. Detta gör det möjligt att sprida kunskap och färdigheter på ett kostnadseffektivt sätt och skapa en positiv inverkan på gruppdynamiken och prestationen.

Individually we are one drop. Together we are an ocean.

-Ryunosuke Satoro

Värde av gruppcoaching

 • Ett utrymme för gruppen att reflektera
 • Prioritera behovet av fokus
 • Ett icke dömande utrymme för dialog
 • Gemensamt lärande och ömsesidigt stöd
 • Kollaborativ problemlösning
 • Individers personliga mål och utveckling är i fokus. Resultatet mäts genom individuella framsteg och uppnådda mål.
 • Starkt fokus på ansvarighet och handling
”Gruppcoaching innebär partnerskap med en grupp individer som delar ett gemensamt intresse, inlärningserfarenhet eller färdighet där coachen och andra medlemmar i gruppen ger stöd och inspiration för att maximera individuella förmågor och potential.”

- International Coaching Federations (ICF) definition för gruppcoaching